Dr Angela Kapadia Dr Angela Kapadia GP Senior Partner Dr Gemma Wilkinson Dr Gemma Wilkinson GP Partner Dr Farah Moosvi Dr Farah Moosvi GP Partner Dr Elizabeth Clark Dr Elizabeth Clark GP Partner Dr Gwynne Meijer Dr Gwynne Meijer Salaried GP Dr Stephanie King Dr Stephanie King Salaried GP Dr Hannah Weston-Simons Dr Hannah Weston-Simons Salaried GP Dr Adeola Oyegbite Dr Adeola Oyegbite Salaried GP Dr Maria Byrne Dr Maria Byrne Salaried GP Dr Elizabeth Kerr Dr Elizabeth Kerr Salaried GP